biuro@centrumedukacji.edu.pl | +48 537 333 337

Kontakt

Skontaktuj się z nami - chętnie doradzimy i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

U nas, u Ciebie

Jesteśmy w Krakowie, ale także dojeżdżamy do klientów. Razem ustalimy najdogodniejszą lokalizację.

Wyślij nam e-maila

  Napisz, zadzwoń

  Dane kontaktowe:
  DOMINIKA STRÓJWĄS CENTRUM EDUKACJI WPROST
  ul. Lecha 10/2
  30-565 Kraków
  Telefon: +48 537 333 337
  Email: biuro@centrumedukacji.edu.pl

  Godziny kontaktu telefonicznego:
  Poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
  Nasze media społecznościowe:

   POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.„RODO”).

  Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Państwa dane, które przetwarzamy zostały od Państwa pozyskane podczas jednej bądź kilku z poniższych czynności związanych z:

  1. a) wyrażeniem przez Państwa zgody oraz chęci na udział w organizowanym przeze mnie szkoleniu oraz wyrażenie chęci otrzymania zarówno materiałów szkoleniowych jak również certyfikatów oraz zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia.
  2. b) składaniem przez Państwa wniosków i zapytań kierowanych do Dominika Strójwąs Centrum Edukacji Wprost,
  3. c) zawarcia przez Państwa umowy cywilnoprawnej z Dominika Strójwąs Centrum Edukacji Wprost;
  4. d) dokonywanymi płatnościami na rachunek bankowy Dominika Strójwąs Centrum Edukacji Wprost tytułem zaliczki lub rozliczenia zawartej umowy,
  5. e) przekazywanie uzupełnionych kart zgłoszeniowych w celu wzięcia udziału w szkoleniach otwartych.

  Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, które zostały poniżej wskazane.

  Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania lub też wynikały bezpośrednio z przepisów prawa.

  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Dominika Strójwąs prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Dominika Strójwąs Centrum Edukacji Wprost z siedzibą w Krakowie, ul. Lecha, nr 10, lok. 2, 30-565 Kraków. Możecie Państwo skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wskazany powyżej adres lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@centrumedukacji.edu.pl

  Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w naszej działalności są:

  1. a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Państwo mogą być stroną;
  2. b) art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
  3. c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności w zakresie egzekucji należności;
  4. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez niektórych z Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Państwa dane osobowe są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

  • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • wystawiania certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu i jego ukończenie ( podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • prowadzenie list obecności na zajęciach szkoleniowych ( podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych np. w celu prowadzenia rozliczeń oraz księgowości. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym odbiorcom: operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.

  Państwa dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

  Dominika Strojwąs prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Dominika Strójwąs Centrum Edukacji Wprost z siedzibą w Krakowie, jako Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

  Państwa dane osobowe będą przez Dominikę Strójwąs prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Dominika Strójwąs Centrum Edukacji Wprost z siedzibą w Krakowie przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej – oraz licząc od tej chwili – aż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu w określonych RODO przypadkach prawo do:

  1. a) dostępu do Państwa danych osobowych,
  2. b) sprostowania Państwa danych osobowych,
  3. c) usunięcia Państwa danych osobowych,
  4. d) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. f) przenoszenia Państwa danych osobowych,
  7. g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  W zakresie skorzystania z któregoś z powyższych praw należy kontaktować się w sposób wyłącznie pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres przedsiębiorcy.

  Dominika Strójwąs prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Dominika Strójwąs Centrum Edukacji Wprost z siedzibą w Krakowie jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.