Kurs Praktyk Treningu Zastępowania Agresji ART Kraków 02-05 Lipiec 2020


Szczegóły wydarzenia

 • Date:

logo_2

 

 

 

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich którzy:

 • pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej, zwłaszcza jeżeli mają kłopoty w tych obszarach;
 • kierują ludźmi, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać ludziom;
 • w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty;
 • przygotowują się do lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie edukatora, wykładowcy, trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, animatora;
 • zamierzają uzyskać certyfikat Certyfikowanego Trenera Treningu Zastępowania Agresji ART

NA TYM KURSIE NABYWA SIĘ UMIEJĘTNOŚCI:

 • formułowania i rozróżniania czterech rodzajów komunikatów interpersonalnych i wyboru odpowiednich zachowań;
 • odważnego komunikowania się;
 • radzenia sobie z osobami agresywnymi z wykorzystaniem umiejętności prospołecznych;
 • kontroli złości;
 • procedury podejmowania decyzji moralnych.

ORAZ KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA (po zaliczeniu praktyki własnej):

 • trenera pomocniczego (drugiego trenera) Treningu Zastępowania Agresji ART;
 • przystąpienia do szkolenia trenerskiego na kursie Certyfikowanego Trenera Treningu Zastępowania Agresji ART.
 • Kurs obejmuje 30 godzin treningu umiejętności społecznych, kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych. Kurs kończy zaliczeniem z zaświadczeniem ukończenia kursu lub – bez zaliczenia – zaświadczeniem uczestnictwa. Do zaliczenia wymagane jest aktywne uczestnictwo w treningu. Osoby, które w terminie do 60 dni po kursie wykonają, udokumentują i prześlą do zaliczenia co najmniej 30 własnych ćwiczeń (10 godzin autotreningu), otrzymują certyfikat „Praktyk Zastępowania Agresji ART”. Program kursu został zaopiniowany przez B. Glicka jako zgodny z oryginalnymi regułami.

HARMONOGRAM KURSU

 • Dzień pierwszy                                                                                                                      Autoprezentacje – ocena potrzeb. Ustalenie reguł.                                                                 Wykład seminaryjny: Trening Zastępowania Agresji ART
 • Dzień drugi
  Trening umiejętności prospołecznych (ćwiczenia). Komunikacja odważna FUKOZ
 • Dzień trzeci
  Trening kontroli złości (ćwiczenia). Wyzwalacze zewnętrzne i wewnętrzne.
  Sygnały. Reduktory. Monity. Samoocena. Użycie umiejętności prospołecznej.
  Trening wnioskowania moralnego (ćwiczenia). Dylematy moralne.
 • Dzień czwarty
  Trening wnioskowania moralnego (ćwiczenia). ANIMA
  Przygotowanie samodzielnej praktyki. Ewaluacja. Zakończenie kursu.

FORMY PROWADZENIA PROGRAMU 

Liczba uczestników treningu – od 8 do 14 uczestników
Trening 4 dniowy – 30 godzin
Prowadzący:
Mistrz Trenerski ART: Ewa Morawska
Trener ART: Dominika Strójwąs

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

02 Lipiec- 05 Lipiec 2020
Centrum Szkoleniowe
ul. Pomorska 10/9
30-039 Kraków

OPŁATY I REZERWACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Cena kursu 1353 zł brutto
Cena obejmuje kurs, materiały i pomoce dydaktyczne na kursie i do praktyki własnej, konsultacje i doradztwo za pośrednictwem poczty e-mail i telefonicznie do 30 dni po kursie, zaliczenie oraz wydanie zaświadczenia i certyfikatu. Cena nie obejmuje zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów.

Zapisy przyjmowane są on-line:  biuro@centrumedukacji.edu.pl  tel: 537 333 337

ewa_mayEwa Joanna Morawska, mgr ped. opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej, jest pedagogiem, trenerem komunikacji interpersonalnej i jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Aggression Replacement Training (ART) – Treningu Zastępowania Agresji. Posiada certyfikat trenerski prof. A. Goldsteina (Syracuse University, NY). Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach międzynarodowych, m. in. w Budapeszcie, Bratysławie, Rydze, Kijowie, Charkowie, Wilnie, Moskwie, Petersburgu, Londynie, Sztokholmie, Malmo, Kopenhadze, Oslo, Berlinie, Zagrzebiu, Strasburgu, Zurichu, Arusha i in. Posiada doświadczenie nauczycielskie i pedagogiczne w różnych typach szkół, w leczeniu uzależnień, jest autorką i realizatorką programów dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Jest mistrzem trenerskim programowania neurolingwistycznego, posiada też gruntowne przygotowanie w interwencji kryzysowej, terapii prowokatywnej i komunikacji transformującej. Współautor programu „Dziękuję, Nie” i „Praktyk Zastępowania Agresji (ART)”. Lubi pracować z ludźmi, czytać książki, podróżować. Kocha koty.

Dominika-StrojwasCoach, trener. Certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji metoda ART (Aggression Replacement Training). Absolwentka kulturoznawstwa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera na kierunku Coach i Trener. Jest założycielką firmy edukacyjno – szkoleniowej Centrum Edukacji WPROST. Od kilku lat zajmuje się pracą z osobami agresywnymi i autoagresywnymi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi związanymi z pomocą osobom niepełnosprawnym intelektualnie, dla których prowadzi specjalistyczne szkolenia. Tworzy indywidualne programy wyciszania negatywnych emocji dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie z zaburzeniami zachowania, ponadto prowadzi indywidualne zajęcia w celu zmiany i wzmacniania pozytywnych i akceptowanych społecznie zachowań u osób agresywnych i autoagresywnych: głównie dzieci i młodzieży. Jako coach zajmuje się coachingiem dla rodziców, managerów i pracowników organizacji pozarządowych oraz firm. Jest Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji ART, uprawienia trenerskie otrzymała w Instytucie Amity w Warszawie, kształcąc się u państwa Jacka i Ewy Morawskich – Licencjonowanych Mistrzów Trenerskich (Master Trainer) Aggression Replacement Training (ART), promowanym przez twórców ART. Prowadzi Treningi ART w zakładach karnych, placówkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych. Posiada też kilku letnie doświadczenie w procesie sprzedaży, obsługi klienta w różnych sektorach biznesu. Jest praktykiem sprzedaży głównie w branży TSL- Transport Spedycja Logistyka. W swojej pracy poznała nowoczesne zintegrowane rozwiązania logistyczne, najlepsze praktyki prowadzenia biznesu, budowania strategii firmy i zarządzania projektami sprzedażowymi. Potrafi budować długotrwałe relacje z klientami i kontrahentami oparte na wzajemnym szacunku, uczciwych i jasnych zasadach biznesowych w procesie sprzedaży. Prywatnie mama 12 letniej Mai i 6 letniego Filipa ☺